Vedtægter for Svendborg Triatlon klub af 1996

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Klubbens navn er Svendborg Triatlon Klub 1996 (STK 96)
Adressen er formandens bopæl. Klubben er beliggende i Svendborg Kommune. Klubben er medlem af  Triatlon Danmark

§ 2 Foreningens formål
Klubbens formål er at samle medlemmer til – under kammeratligt samvær – at dyrke triatlonsporten.

§ 3 optagelse af medlemmer
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 8 år.
For personer under 18 år kræves samtykke fra forældre eller værge.

Medlemmer under 18 år kan kun deltage i svømning når der er en træner/livredder på kanten, eller den unge har en (synlig) voksen på kanten som tager ansvaret. Deltagelse i klubbens øvrige aktiviteter er ikke begrænset.

§ 4 Medlemskab af organisation
STK 96 er medlem af Triatlon Danmark, og er undergivet dens love og bestemmelser.
Alle medlemmer af STK 96 forpligter sig til medlemskab af Triatlon Danmark.

§ 5 Kontingent
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen efter oplæg fra bestyrelsen. Punktet fremlægges af kassereren på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves helårligt i februar måned. Kontingentet gælder fra 01.02. til 31.1 og der sker ingen tilbagebetaling ved udtrædelse af klubben.

§ 6 Ind- og udmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer.
Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentindbetaling er registreret.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en
kontingentperiode.
Evt. resterende kontingent refunderes ikke jf. § 5

§ 7 Eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§ 8 Ordinær Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.
Indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel ved opslag på foreningens Facebook og mail/eller SMS.
 
Generalforsamlingen kan afholdes virtuelt, såfremt omstændighederne taler herfor.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag skal optages på dagsordenen.
Indkomne forslag og regnskab udsendes til medlemmerne 7 dage inden generalforsamlingen.

På generalforsamlingen der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Ændringer i og tilføjelser til vedtægterne kræver dog, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. For så vidt der fremsættes ønske af mindst 2 medlemmer, skal afstemningen foregå skriftligt.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle myndige medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Umyndige medlemmer er sikret indirekte stemmeret via forældre eller værge, som således må stemme på deres vegne. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 9 bestyrelse
Klubben ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Halvdelen (evt. plus 1) afgår i lige årstal. De øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige årstal.

§ 9 stk. 1
På generalforsamlingen vælges endvidere i lige år en regnskabskyndig revisor for 2 år ad gangen.

§ 9 stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, en kasserer, samt op til 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 stk. 3
Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg de finder relevant, samt uddelegere kompetencen til medlemmerne.
 
Det er bestyrelsens pligt i samarbejde med udvalgene, at udarbejde retningslinier for disse.

§ 9 stk. 4
Afgørelser i bestyrelsen er kun gyldige ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 10 Dagsorden
Den årlige generalforsamling har følgende dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Kassererens beretning og fremlæggelse af godkendt regnskab samt budget for det kommende år
4.    kontingentfastsættelse
5.    Udvalgenes beretning
6.    Behandling af indkomne forslag
7.    Valg
8.    Eventuelt

§ 11 Regnskabsaflæggelse
Regnskabet afsluttes hvert år med udgangen af december måned. Senest 2 uger før generalforsamlingen foreligger kassereren klubbens regnskab til revision og underskrift

§ 12 stk. 1 Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 12 stk. 2
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 
§ 13 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af STK 96 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse foregår efter reglerne nævnt i § 7.

§ 14 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves mindst ½ af STK 96 stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset fremmødet af stemmeberettigede medlemmer.
Opløses STK 96 tilfalder dens midler og ejendele ikke bold-krævende aktiviteter i Svendborg Kommune.

Vedtaget på generalforsamlingen den 31. januar 2023
 
Michael Gislason
Formand
Svendborg Triathlon Klub