Vedtægter for Svendborg Triatlon klub af 1996

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Klubbens navn er Svendborg Triatlon Klub 1996 (STK 96)
Adressen er formandens bopæl. Klubben er beliggende i Svendborg Kommune. Klubben er medlem af  Triatlon Danmark

§ 2 Foreningens formål
Klubbens formål er at samle medlemmer til – under kammeratligt samvær – at dyrke triatlonsporten.

§ 3 optagelse af medlemmer
Enhver person, der er fyldt 15 år, kan bestyrelsen optage som medlem. For personer under 15 år kræves samtykke fra forældre eller værge.
 
Medlemmer under 18 år kan kun deltage i svømning når der er en træner på kanten, eller at den unge har en (synlig) voksen med som tager ansvaret

§ 4 Medlemskab af organisation
STK 96 er medlem af Triatlon Danmark, og er undergivet dens love og bestemmelser.
Alle medlemmer af STK 96 forpligter sig til medlemskab af Triatlon Danmark.

§ 5 Kontingent
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen efter oplæg fra bestyrelsen. Punktet fremlægges af kassereren på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves helårligt i januar måned. Kontingentet gælder fra 01.01. til 31.12 og der sker ingen tilbagebetaling ved udtrædelse af klubben.

§ 6 Udmeldelse – eksklusion
Fornyes et medlemskab ikke ved kontingentbetalingen 14 dage efter generalforsamlingen, betragtes medlemmet som udmeldt. Klubben varetager ikke licens for tidligere medlemmer]
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

§ 7 Ordinær Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af januar måned, Indkaldes af bestyrelsen med mindst  21 dages varsel  ved opslag på foreningens facebook og mail/eller SMS. Såfremt det ikke er muligt eller forsvarligt at afholde generalforsamlingen fysisk, kan den afholdes virtuelt. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag skal optages på dagsordenen. Indkomne forslag og regnskab udsendes til medlemmerne 7 dage inden generalforsamlingen.
 
På generalforsamlingen der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ændringer i og tilføjelser til vedtægterne kræver dog, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. For så vidt der fremsættes ønske af mindst 2 medlemmer, skal afstemningen foregå skriftligt.

§ 7 stk. 1
Medlemmer skal på datoen for generalforsamlingen være fyldt 15 år, samt have indbetalt skyldigt kontingent for at opnå stemmeret.

§ 8 bestyrelse
Klubben ledes af en  bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 3 medlemmer afgår i lige årstal. 1-2 øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige årstal.

§ 8 stk. 1
På generalforsamlingen vælges endvidere i lige år en regnskabskyndig revisor for 2 år ad gangen.

§ 8 stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, en kasserer, samt op til 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 stk. 3
Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg de finder relevant, samt uddelegere kompetencen til medlemmerne.
 
Det er bestyrelsens pligt i samarbejde med udvalgene, at udarbejde retningslinier for disse.

§ 8 stk. 4
Afgørelser i bestyrelsen er kun gyldige ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9 Dagsorden
Den årlige generalforsamling har følgende dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Kassererens beretning og fremlæggelse af godkendt regnskab samt budget for det kommende år
4.    kontingentfastsættelse
5.    Udvalgenes beretning
6.    Behandling af indkomne forslag
7.    Valg
8.    Eventuelt

§ 10 Regnskabsaflæggelse
Regnskabet afsluttes hvert år med udgangen af december måned. Senest 3 dage før generalforsamlingen foreligger kassereren klubbens regnskab til revision og underskrift.

§ 11 stk. 1 Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 11 stk. 2
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 
§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af STK 96 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse foregår efter reglerne nævnt i § 7.

§ 13 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves mindst ½ af STK 96 stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset fremmødet af stemmeberettigede medlemmer.
Opløses STK 96 tilfalder dens midler og ejendele ikke bold-krævende aktiviteter i Svendborg Kommune.

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. januar 2022
 
Jesper Møller (afgående formand)
Svendborg Triathlon Klub